Vad är Förebyggande Hälsa? [Preventiv Vård]

adult 4402808 1280

Förebyggande hälso- och sjukvård handlar om att förebygga sjukdomar för att minska sjukdomsbördan och associerade riskfaktorer. Förebyggande åtgärder kan tillämpas i alla stadier över hela livslängden och längs ett sjukdomsspektrum, för att förhindra ytterligare nedgång över tid. Den här artikeln belyser de olika nivåerna av prevention, ger exempel på förebyggande rekommendationer och diskuterar en del av debatten inom disciplinerna befolkning och folkhälsa.

Bakgrund

Kroniska sjukdomar är den vanligaste orsaken till dödsfall och funktionshinder i världen och är kopplade till ökande hälsokostnader. Förebyggande vård förespråkas som en del av en befolkningshälsostrategi och inkluderar både kliniska förebyggande tjänster och screeningtester. Att identifiera och förebygga potentiella problem är en strategi för att kontrollera användningen och förbättra hälsoresultaten.

Nivåer av förebyggande

Den primära nivån av förebyggande är en befolkningshälsostrategi som kännetecknas av de åtgärder som vidtas för att förebygga framtida hälsorisker och för att minska de faktorer som är kända för att öka riskerna för sjukdomar.

De breda faktorerna för hälsa behandlas snarare än individuell exponering för riskfaktorer. Exempel på primordiala förebyggande initiativ inkluderar förbättring av sanitet, främjande av hälsosamma livsstilar i barndomen och utveckling av grön energistrategier.

Primär prevention förhindrar uppkomsten av kronisk sjukdom genom att minska riskfaktorer för utveckling. En typ av primär prevention är att minska riskerna genom förändringar i antingen beteende eller exponering.

Exempel är att minska kardiovaskulär risk genom livsstilsförändringar som att äta hälsosamt och att inte röka. En annan form av primär prevention är att öka motståndskraften mot exponering av sjukdomar genom vaccinationer (t.ex. vacciner mot influensa och lunginflammation, tillsammans med barnvacciner). Vissa av dessa förebyggande tekniker kan vara aktiva och involvera individuellt deltagande och andra är passiva. Primärprevention har generellt fokus på specifika riskfaktorer för vissa sjukdomar.

Sekundärprevention innebär upptäckt och behandling av prekliniska förändringar. Screeningprocedurer är ofta det första steget, vilket leder till tidiga och mer kostnadseffektiva insatser. Screeningprocessen är det kombinerade ansvaret för individen och deras vårdgivare, med tonvikt på patientens engagemang.

Tertiär prevention som fokuserar på att vända, stoppa eller fördröja sjukdom är enbart inom det kliniska området. Det hjälper till att minska sjukdomens inverkan på patientens övergripande liv. Patienten har mer kontakt med sjukvården och vårdgivare i många roller och miljöer.

medic 563425 1280

Avdelningen i förebyggande vård

Förebyggande är att avskräcka och motverka utvecklingen av en sjukdom, eller att stoppa utvecklingen av en sjukdom som redan har börjat. Separationen av folkhälsan och medicinens roller i spektrumet av sjukdomsförebyggande och behandling skapar bristande samordning inom den förebyggande vården.

Till exempel kan personer inom folkhälsan se befolkningar som alla invånare i ett geografiskt område, medan läkare kan se populationer som endast de som de har gett vård till, vilket suddar ut gränsen mellan risken för sjukdomen och själva sjukdomen, samt mellan förebyggande och behandling.

Länge har den sjukvårdsindustrin varit fokuserad på att behandla sjukdomar i efterhand. Det gör att patientvården är mer reaktiv än proaktiv vilket kan leda till två stora problem. Den första är att vårdproblemen får växa i svårighetsgrad innan de behandlas, vilket inte är optimalt för patienten. Den andra är att allvarligare vårdproblem i allmänhet innebär att behandling är dyrare för patienter och vårdgivare. Det är billigare att behandla hälsoproblem förebyggande eller tidigt, än sent, när hälsoproblemet redan växt fram.

Dessa två frågor har fört vikten av förebyggande sjukvård till branschens framkant. För att förstå vad förebyggande sjukvård är och varför det är viktigt för patienterna är det viktigt att förstå att förebyggande sjukvård är ett proaktivt tillvägagångssätt för att ta itu med vårdproblem. Den försöker ta itu med problem innan ett akutbesök krävs eller en sjukdom har gått förbi punkten för effektiv behandling.

Exempel på förebyggande vård

Den som är intresserad av att få ett bättre grepp om vad förebyggande sjukvård är bör utforska de många förebyggande vårdexemplen inom sjukvården idag. Konceptet bakom förebyggande sjukvård är att vara proaktiv snarare än reaktiv, vilket innebär att patienter börjar dra nytta av de resurser som finns tillgängliga för dem så tidigt som möjligt för att undvika kritiska hälsoproblem. Följande är några av de vanligaste exemplen på förebyggande vård.

Vacciner, screeningar och tester

De mest kända exemplen på förebyggande vård är vacciner, screeningar och tester som administreras under kontroller för att identifiera och förebygga hälsoproblem. Influensasprutan och vacciner som skyddar mot mässling, påssjuka, polio och covid-19 är bara några exempel på förebyggande hälsovårdsåtgärder som används. Screeningar som mammografi och koloskopier är två förebyggande vårdexempel som är viktiga verktyg för tidig upptäckt av cancer. Sjukvården kontrollerar också kolesterolnivåer, blodtryck och annan diagnostik som en proaktiv åtgärd under kontroller.

Folkhälsa och utbildning

Folkhälsa är främjande av välbefinnande genom utbildning och uppmuntran av hälsosamt beteende. Det finns flera folkhälsoprogram – för både barn och vuxna – som betonar vikten av kost och träning; farorna med rökning, droger och alkohol; och varför det är viktigt att tvätta händerna. När det gäller sjukdomar och sjukdomar är folkhälsoåtgärder utmärkta exempel på förebyggande vård.

Genetiska genombrott och tillämpningar

Med antalet seniorer som växer dramatiskt i många länder i väst kan området för genetiska tester och dess förmåga att kartlägga en patients framtida hälsa potentiellt öka den förväntade livslängden och förbättra livskvaliteten för miljontals amerikaner.

Läkare använder i allt större utsträckning genetiska tester för att diagnostisera genetiska störningar och förutsäga riskerna för att utveckla vanliga sjukdomar. Detta tillvägagångssätt kan göra en patient medveten om potentiella hälsoproblem innan det är för sent att behandla dem.

En större tonvikt måste läggas på förebyggande och patientcentrerad vård

Sjukvårdsbranschen är redan pressad, men situationen kommer säkerligen att förvärras ytterligare om inte sektorn lägger ännu större vikt vid förebyggande och patientnära vård. Detta är nödvändigt för att klara av den ökade efterfrågan på sjukvård som orsakas av en åldrande befolkning och ökad förekomst av kroniska tillstånd.

Större förebyggande vård kommer förhoppningsvis att minska kroniska tillstånd och hjälpa människor att upprätthålla god hälsa över hela åldrandet. Patientcentrerad vård bör minska trycket på sjukvården eftersom patienterna lär sig att hantera sina tillstånd självständigt, med mindre läkaringripande.

doctor 2346235 1280

Vikten av forskning

För att en dag förebygga sjukdomar och sjukdomar som inte ofta diagnostiseras innan problem uppstår, måste en otrolig mängd forskning göras för att hitta kopplingar mellan en patients genetiska sammansättning och de första tecknen på sjukdom. I labb över hela landet involverar denna forskning att ta blodprover från tusentals forskningsvolontärer. De longitudinella studierna som involverar dessa blodprover är där många genombrott sker.

Det är viktigt att förstå hur forskningen leder till möjligheten att förebygga sjukdomar. Oavsett om du tror att medicin börjar fokusera på förebyggande hälsovård på grund av ekonomiska eller filantropiska skäl, kvarstår faktum att läkare, sjukhus och forskare ifrågasätter status quo. Att optimera hälsan innan problem uppstår är bättre för alla. Det är det proaktiva förhållningssättet.

Vad räknas inte som förebyggande vård?

Kom ihåg att förebyggande vård sker innan ett problem identifieras. Så samma tjänst kan eller kanske inte anses och faktureras som förebyggande vård, beroende på din hälsosituation.

Till exempel, om en person får en koloskopi som en kolorektal cancerscreening, är det förebyggande – även om läkaren tar bort polyper eller vävnadsprover under proceduren. Men om ytterligare uppföljningsvård behövs – till exempel en annan procedur för att ta bort ytterligare utväxter eller andra behandlingar om cancer upptäcks – anses det inte vara förebyggande, så du kan ha några egna kostnader.

Exempel på icke-förebyggande vård:

  • Primärvårddsbesök relaterade till ett specifikt vårdbehov som förkylning eller influensa, säsongsbetonade allergier, utslag eller mindre skador.
  • Vissa möten med specialistläkare som hudläkare, allergiker eller kardiologer, beroende på ditt försäkringsskydd.
  • Diagnostiska tester och screeningar för att lära dig mer om ett misstänkt eller känt medicinskt tillstånd
By Anna Hassenius

Jag är passionerad i allt som har med hälsa, kroppen, och välmående att göra och har studerat dessa ämnen i över 10 år - både på min fritid och professionellt. Jag upplevde att informationen som finns på nätet är bristfällig och bara skrapar på ytan av allt som finns att lära sig. Här delar jag med mig av mina kunskaper och lärdomar genom åren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade inlägg